Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

9. Reisefordeling

Utregning av reisefordeling til Årsmøtet og ledermøter

  • På årsmøtet leverer hver forening skjema for de totale reiseutgiftene.
  • Der deltakeren møter både for NNF (styret) og lokalforeningen, føres det kun opp 50% (halvparten) av reiseutgiftene. NNF dekker resten.
  • Disse reiseutgiftene blir lagt sammen. Det blir regnet ut gjennomsnittet av reisekostnadene.
  • Gjennomsnittet blir ganget opp med det antall utsendinger som foreningene har rett til å møte med etter medlemstallet i foreningen.
  • Ut i fra dette ser vi om det skal betales eller har til gode på reisepengene.

 

Forening

Antall
utsendinger
som
foreningen
kan møte
med

Reelle
reiseutgifter

Gjennomsnitt

Reisekostnader
etter antall
utsendinger
som foreningen
kan møte med

Betales
til NNF

Utbetales
fra NNF

Forening 1

3

1500

540

1620

120

 

Forening 2

2

2000

540

1080

 

920

Forening 3

4

1900

540

2160

260

 

Forening 4

1

ikke møtt

540

540

540

 

Totalt antall
utsendinger

10

5400

 

 

920

920

 

 

  • 540 kr er gjennomsnittet av de totale reisekostnadene delt på det antall utsendingene som foreningene kan møte med.
  • De foreningene som ikke møter er også med i reisefordelingen.

Årsmøtet:

Reiseutgiftene betales forskuddsvis av hver enkelt forening.  Det forutsettes at reise foretas på billigst mulige måte.  Bilgodtgjørelse dekkes med 50% av statens regulativ.  Reiseregning fremlegges for NNF’s styre før avreise fra møtet.

NNF’s styre beregner reiseutgiftene fordelt på det antall utsendinger som foreningen er berettiget til å stille med.

Foreningene forplikter seg til å betale sin del av reisefordelingskassen, selv om foreningen ikke stiller representant(er) på årsmøtet. De foreninger som ikke er i stand til å betale for egne representanter kan søke NNF om økonomisk støtte ved å fremlegg siste års regnskap.

Ekstraordinære medlemmer deltar ikke i reisekostnadsfordelingen, men dekker sine egne reiseutgifter.

 

Ledermøtet:

Reiseutgiftene betales forskuddsvis av hver enkelt forening.  Det forutsettes at reise foretas på billigst mulige måte.  Bilgodtgjørelse dekkes med 50% av statens regulativ.  Reiseregning fremlegges for NNF’s styre før avreise fra møtet.

NNF’s styre beregner reiseutgiftene fordelt på det antall utsendinger som foreningen stiller med. Maksimum to personer pr forening. 

Foreningene forplikter seg til å betale sin del av reisefordelingskassen, selv om foreningen ikke stiller representant(er) ledermøte. De foreninger som ikke er i stand til å betale for egne representanter kan søke NNF om økonomisk støtte ved å fremlegg siste års regnskap.

Møter ikke foreningen opp på ledermøte så beregnes reisefordelingen ut fra 1 person.

Kurs arrangert av NNF sentralt:

Reiseutgiftene betales forskuddsvis av hver enkelt forening.  Det forutsettes at reise foretas på billigst mulige måte.  Bilgodtgjørelse dekkes med 50% av statens regulativ.  Reiseregning fremlegges for NNF’s styre før avreise fra møtet.

NNF’s styre beregner reiseutgiftene fordelt på det antall kursdeltakere som foreningen stiller med. Maksimum tre personer pr forening. 

Det blir ikke beregnet reiseutgifter på de foreningene som ikke deltar på kurset.