Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtekter

Vedtekter for Sørlandets Naturistforening (SNF) Vedtatt på konstituerende årsmøte 22. mars 1985, med senere endringer, senest 6.mars 2010.

§1 NAVN

Foreningens navn er Sørlandets Naturistforening (SNF).

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er å arbeide etter og å fremme naturismens målsetting når dette inngår som en naturlig del av foreningens arrangementer, så vel innendørs som utendørs. Foreningen setter ingen begrensninger med hensyn til rase, kjønn, alder, religion, livssyn, politikk eller andre sosiale skillelinjer. Foreningen skal arbeide for å aktivisere sine medlemmer gjennom lek og sport, samt arrangere turer og sammenkomster av sosial karakter for å skape et godt og kameratslig forhold mellom medlemmene. Praktisering av naturlig nakenhet skal ha til formål å øke selvrespekten, respekten for andre og omgivelsene.

§ 3 TILSLUTNING

Foreningen skal være tilsluttet Norsk Naturistforbund (NNF) og derigjennom den Internasjonale Naturistføderasjon (INF), med de rettigheter og forpliktelser dette innebærer.

§ 4 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

Styrets leder kan etter fullmakt fra årsmøtet godkjenne søknader om medlemskap. I tvilstilfelle skal søknader behandles av styret. Med de begrensninger som er gitt over, kan personer over 18 år søke om medlemskap. Familiemedlemmer under 18 år får automatisk medlemskap uten kontingent, dersom dette er ønskelig. Medlemskapet følger kalenderåret, og kontingenten skal betales innen den til en hver tid gjeldene frist. Ved kontingentrestanse kan et medlem regnes for å være gått ut av foreningen ved utgangen av det året det sist var betalt for. Frivillig utmelding skal skje skriftlig og får øyeblikkelig virkning. Eventuell restkontingent refunderes ikke. Ungdomsmedlemmer betaler 1/3 kontingent til og med det året de fyller 25 år.

§ 5 EKSKLUSJON

Et medlem som grovt overtrer foreningens vedtekter, eller på annen måte skader foreningens virksomhet eller naturismens interesser, kan utelukkes. Vedtak om dette fattes i styret med simpelt flertall. Før vedtak fattes har medlemmet rett til å uttale seg til styret. Styrevedtak om utelukking skal begrunnes skriftlig i brev til den utelukkede.

Vedtak om utelukking kan ankes inn til Årsmøtet innen 30 dager. Inntil ankefristens utløp og eventuell anke er behandlet er medlemmet å betrakte som suspendert, og kan ikke inneha tillitsverv i foreningen eller stemme på Årsmøtet. Den suspenderte har rett til selv å legge saken fram for Årsmøtet.

§ 6 STYRETS SAMMENSETNING

Foreningen ledes av et styre på mellom tre og fem medlemmer, med inntil to varamedlemmer. Styret må fylle minst følgende funksjoner: Leder, kasserer og sekretær. Avhengig av styrets størrelse velges også nestleder. Funksjonstiden for leder og styremedlemmer er to år, dog slik at to av styrets medlemmer trer ut etter første driftsår. Funksjonstiden for varamann er ett år. Både leder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Leder velges ved særskilt valg. Forøvrig konstituerer styret seg selv med de før nevnte funksjoner. Styrets størrelse og sammensetning vil være avhengig av den tilslutning foreningen får. Med de begrensninger som er gitt over vil det således være årsmøtet som bestemmer styrets størrelse.

§ 7 STYRETS OPPGAVER

Styret ivaretar og representerer foreningens interesser innad og utad. Styret skal stå for den daglige drift og forvalte foreningens eiendeler, samt føre medlemskartotek og påse at foreningens vedtekter blir fulgt. Styret er også ansvarlig for føring av regnskap og fremlegging av budsjett. Regnskapsåret følger kalenderåret. Revidert regnskap og forslag til budsjett skal fremlegges for årsmøtet. Alle utbetalinger skal anvises av styrets leder, eller den styret gir slik fullmakt. Styret er også ansvarlig for føring av protokoll fra foreningens møter, herunder også styremøter. Styret har fullmakt til å oppnevne underutvalg eller komiteer med begrensede mandater i den utstrekning styret finner det nødvendig. Styret skal holde regelmessige møter etter behov, dog minst tre møter i årsmøteperioden. Styrets leder innkaller til møtene. Styret er vedtaksført når leder og minst to styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret skal så snart som mulig etter at styret har konstituert seg, velge SNFs representanter / vararepresentanter til NNF´s årsmøte, og representanter til generalforsamlinger og aksjonærmøter i Isefjærleiren A/S.

§ 8 INFORMASJON

Foreningsspalten i N-Nytt er, sammen med internettsidene, foreningens informasjonskanal til medlemmene.

§ 9 MEDLEMSMØTER o.a.

Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det nødvendig. Styret kan også arrangere andre sammenkomster og tiltak som styret finner hensiktsmessig for å fremme foreningens formål og medlemmenes felles interesser.

§ 10 ÅRSMØTET, INNKALLINGSFRISTER mv.

Den øverste myndighet i foreningen er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars, dog ikke senere enn 14 dager før årsmøtet i NNF. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av medlemmene skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkalling til ordinært årsmøte skjer skriftlig med minst fire ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan, om nødvendig innkalles med kortere frist, dog minst 14 dager. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest innen den frist som er nevnt i innkallingen. Saksdokumentene til årsmøtet må være sendt medlemmene senest en uke før årsmøtet.

§ 11 MØTE- OG STEMMERETT TIL ÅRSMØTET

Alle som har gyldig medlemskap i foreningen har møterett til Årsmøtet. Hvert gyldig medlem som møter på Årsmøtet har én stemme ved voteringer. Det er ikke anledning til å benytte stemmefullmakter.

§ 12 ÅRSMØTET, SAKSLISTE

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

Konstituering.
Spørsmål om årsmøtet er lovlig innkalt.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av protokollkomité.
Valg av tellekorps.

Styrets årsberetning.

Årsoppgjør, og i denne forbindelse spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

Innkomne forslag.

Fremleggelse av budsjett, herunder også fastsettelse av kontingent.

Valg av:
Leder.
2 styremedlemmer.
2 varamedlemmer.
Revisorer.
Valgkomité.

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes på ordinært årsmøte, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen den frist som er nevnt i innkallingen. Endringene trer i kraft etter Årsmøtets avslutning.

I årsmøteperioden er det styret som fortolker vedtektene. Dersom det er uenighet om en slik fortolkning, avgjøres spørsmålet av Årsmøtet.

§ 14 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare besluttes med 2/3 flertall av de avgitte stemmer på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene skal være ordinært. For at vedtaket skal være gyldig kreves det at det er minst fire uker mellom møtene, og at det er minst 3/4 av medlemmene til stede på det første møtet og minst halvparten på det andre. Ved oppløsning skal alle økonomiske midler og eiendeler, kartoteker og protokoller overføres til NNF. Disponering av disse midler, samt videre disponering av eventuell eiendom ervervet eller leid ved hjelp av medlemsinnsats skal avgjøres av NNF.