Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

8. Felles retningslinjer for arbeid med eksklusjon

 

1. Styret i en forening kan vedta eksklusjon av en person hvis denne oppfører seg upassende og ikke endrer adferd, til tross for gjentatte advarsler. Første gangs advarsel er vanligvis muntlig, direkte knyttet til en hendelse. Denne advarselen skal umiddelbart gjentas skriftlig, med varsel om at ved ny upassende atferd vil vedkommende bli ekskludert. Foreningens vedtekter skal vedlegges.

2. Styret i en forening kan vedta umiddelbar eksklusjon hvis en person oppfører seg svært upassende, provoserende eller på annen måte viser uakseptabel oppførsel.

3. Eksklusjon medfører:

3.1. Personen blir fratatt sitt eksisterende medlemskap.
3.2. Personen nektes å bli opptatt som nytt medlem i en annen forening.
3.3. Personen mister mulighet til å benytte en forenings fasiliteter, eller delta på foreningens ulike arrangementer.

4. Etter at et vedtak om eksklusjon foreligger, skal dette snarest mulig sendes skriftlig til den vedtaket gjelder. Brevet skal gi en grundig begrunnelse for vedtaket, og samtidig fortelle hvor lang tid vedtaket skal gjelde for. Det skal også opplyse om ankemulighetene til styret i NNF.

5. Etter at vedtaket er formidlet vedkommende, skal styret i NNF, snarest mulig informeres. NNF skal sendes kopi av vedtaket og samtidig motta muntlig informasjon om alle nødvendige detaljer, herunder også personens identitet.

6. Når styret i NNF er kjent med alle detaljene i saken, skal de videreformidle navnet skriftlig til alle foreningene, samt til andelslagene tilknyttet NNF.

7. Hvis personen anker, skal leder i den aktuelle forening legge saken frem for styret i NNF. Leder i NNF skriver svar på anken og sender det pr post til personen, med kopi til styret i den aktuelle forening.

På årsmøtet 2013 ble det vedtatt følgende tilføyelse til disse retningslinjene:

 

Tekst som bør inn i vedtektene til den enkelte forening eller i håndboka

Medlemmer som handler i strid med xxx’s vedtekter eller på annen måte skader xxx utover alminnelig meningsytring, kan bli fratatt eventuelle verv og eventuelt bli utestengt fra xxx for kortere eller lengre tid.  Før en eventuell utestengning bør vedkommende få en skriftlig advarsel.  En utestengning skal meldes skriftlig til vedkommende.  Det skal oppgis grunn for utestengningen og for hvor lang til utestengningen skal gjelde.  Denne reaksjon kan også tas i bruk overfor mildere usømmelig atferd.  En utestengning innen for disse rammer kan ankes inn til foreningens årsmøte.  Ankefristen er 4 uker etter mottakelse av brev om utestengning.                  

Et medlem som har utvist et alvorlig tillitsbrudd innenfor foreningen bør ekskluderes.  Foreningen bør vurdere en utestengning mens saken eventuelt etterforskes av politiet og i så fall vente med eksklusjon til det foreligger rettskraftig dom.  Vedkommende skal opplyses om at avgjørelsen innen 4 uker kan ankes inn til NNF.

I innstillingen til årsmøtet fra NNF var det forutsatt at lokalforeningene skulle oppfordres til å ta ovenforstående tekst inn i sine vedtekter.