Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Organisationen

Den norska naturistorganisationen består av ett nationellt förbund, nio naturistföreningar och tre andelslag. Alla föreningsmedlemmar har tillträde till naturistcampingarna som ägs av andelslagen, dvs. Isefjær, Sjøhaug och Skovly. Föreningarna är medlemmar i det nationella förbundet, NNF, som i sin tur är medlem i INF, det internationella förbundet. 

Den svenska naturistorganisationen består av ett nationellt förbund och runt tjugo naturistföreningar. Några föreningar driver naturistcampingar. Det finns även några privata naturistanläggningar. Alla foreningarna är medlemmar i det nationella förbundet, SNF, som i sin tur är medlem i det internationella naturistförbundet, INF-FNI.

Detta för det med sig att alla föreningsmedlemmar har rättighet att besöka föreningsområdena och olika naturist-arrangementer i Norge och Sverige och i många andre land, samtidigt som utländska besökande med ett giltigt INF-FNI-pass är välkomna till naturistområden och naturistarrangemang i Skandinavien.

Här nedan är en lista över alla organisationsenheter i Sverige och Norge med länkar till deras webbplatser. Förkortelsen NF står för Naturistförening.
For andre land, se forbundsöversikten.

Det Internationella Naturistförbundet, INF, består av 33 nationella förbund varav de flesta ligger i Europa. Mer än 80 % av alla organiserade naturister är medlemmar i ett Europeiskt naturistförbund. INF har "Årsmöte" vart annat år, den såkallade INF-kongressen. Senast var INF-kongressen i Kroatien.

INF arrangerar ett antal sammankomster och evenemang i Europa. Sedan 2010 tar de europeiska naturistförbunden hand om dessa evenemang själva. De europeiska naturistförbunden träffas en gång per år i såkallade EuNat-konferenser, i mars eller i maj, för att bestämma hur ca € 54 000 skall fördelas på olika europeiska evenemang som t.ex. simtävlingar, tävlingar i boule, ungdomsträffar och familjeträffar i Nord-Tyskland, Syd-Väst-Frankrike och Syd-Öst- Europa (Aple/Adriatic) etc.

För att kunna administrera detta finns även en liten kommission, EuNatCom eller ENC.