Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vedtekter

VEDTEKTER FOR ØSTFOLD NATURISTFORENING 
Gjeldende fra 13.03.2022

§ 1. NAVN

Foreningens navn er Østfold naturistforening, forkortet ØNF.

§2. FORMÅL

Foreningens formål er å gi medlemmene anledning til å praktisere naturisme, hvor dette er naturlig, i et trygt og sosialt felleskap.

§3. MEDLEMSKAP

Styret tar opp nye medlemmer. Som medlemmer kan tas opp personer over 18 år.

Medlemskontingent for voksne er kr. 350,-.

Ungdommer mellom 18 og 26 år kan bli medlemmer til en ungdomspris på 150.- det første året og så 250.- de neste årene til fylte 26 år.

Utmelding skjer skriftlig til styret og med virkning fra den dag meldingen er mottatt.
Restkontingent refunderes ikke.

Styret kan ekskludere medlemmer som bryter foreningens vedtekter eller på annen måte skader naturismens interesser.

“Den utelukkede skal gis en skriftlig begrunnelse og kan anke vedtaket inn for årsmøte /
ekstraordinært årsmøte.”

Medlemskapet følger kalenderåret og kontingenten skal betales innen 01.02 hvert år.
Manglende betaling medfører bortfall av medlemsrettigheter pr.01.03 og stryk av medlemslisten ved neste årsskifte.

“Styret fører medlemsliste og medlemmene må oppgi nødvendig kontaktinformasjon.
Personopplysninger skal behandles i samsvar med personopplysningsloven”
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-15-38
 

§4. TILKNYNING

ØNF skal gjennom tilslutning til Norsk Naturistforbund (NNF) samarbeide med andre naturistforeninger og stå tilsluttet Den internasjonale Naturistføderasjonen (INF/FNI).

“Stemmen som vi har på Sjøhaug SA og stemmene vi har i aksjene på Isefjær AS skal ikke benyttes uten at styret har drøftet dette på forhånd. Styre utpeker representant(er)
og gir den/dem mandat. Styret utpeker representant(er) til NNF’s årsmøte / ekstraordinære møter, og gir
den/dem mandat.

Til løsning av særlige oppgaver kan styret bemyndige enkeltpersoner og/eller sette ned utvalg eller komiteer og gir den/dem mandat.”

Styret utpeker representant(er) til NNFs årsmøte / ekstraordinære møter.

Til løsning av særlige oppgaver kan styret bemyndige enkeltpersoner og/eller sette ned utvalg eller komiteer.

§5. ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Alle som er tilstede på årsmøtet og har betalt kontingent har stemmerett. Avstemninger skjer skriftlig hvis noen krever det.”
Årsmelding skrives av sekretæren og legges fram senest på siste styremøte før årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret innkaller til det. eller hvis minst 1/5 av medlemmene ber om det for behandling av en konkret sak.

Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Både den som gir og mottar fullmakt skal ha betalt kontingenten inne fristen satt i vedtektene.

Årsmelding er styrets oppgave og leder har ansvar.

Skriftlig innkalling til et årsmøte skal sendes medlemmene senest 14 dager for møtet.
Innkallingen skjer via e-post og på ØNFs webside.

Med innkallingen skal følge saksliste, og til ordinære årsmøter, styrets beretning og revidert regnskap/budsjett.

Vedtak i ordinære årsmøter treffes med simpelt flertall.

Årsmøtet velger foreningens ordinære styre:
Leder                                                 årlig             
Nest leder                                          partallsår
Kasserer                                           oddetallsår
Sekretær                                           partallsår
Styremedlem                                    oddetallsår
Styremedlem                                    partallsår
Styremedlem                                    oddetallsår

Varamedlem årlig

Revisor                                            årlig

Valgkomite                                      årlig

Valgkomiteen foreslås av årsmøtet.
Ved valg av styre skal det etterstrebes kjønnsmessig og aldersmessig fordeling, samt nødvendig erfaring og kompetanse for å ivareta styrets oppgaver.
Gjenvalg kan finne sted.

Protokoll underskrives av møteleder og to av årsmøtets valgte deltagere.

Saker som ønskes på sakslisten må være styret i hende innen 01.02.

Saksliste ordinært årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to møtedeltagere til å underskrive protokoll
5. Årsberetning
6. Revidert regnskap
7. Innkomne saker
8. Budsjett, herunder fastsettelse av kontingenten
9. Valg av styreleder
10. Valg av styremedlemmer
11. Valg av revisor
12 Valg av valgkomité
 

Saksliste for ekstraordinært årsmøte skal omfatte punktene 1 -4 ovenfor og punkt 7.

Årsmøtereferatet utsendes av styret snarest mulig etter årsmøtet.

§6. STYRET.

“Styret består av leder, 6 styremedlemmer og et varamedlem.
Styret er ansvarlig for foreningens drift og skal føre regnskap for foreningen. Regnskapet
følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres og fremlegges for årsmøtet, sammen
med neste års budsjett. Styret er vedtaksdyktig når minst 4 er tilstede. Betaling til
styremedlemmer skal attesteres av to personer. Det føres protokoll over møter.Stifting
av gjeld må først forelegges årsmøtet.”

§7. VALGKOMITE.

Valgkomiteen består av to personer, og skal innen neste ordinære årsmøte fremlegge forslag til kandidater til verv.

§8. REVISJON.

Revisjonen består av to personer, og skal gjennomgå styrets økonomiske disposisjoner og regnskap.

§9. VEDTEKTSENDRINGER.

Endringer av disse vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Endring av § 10. oppløsning krever dog også 1/5 oppmøte.

§10. OPPLØSNING.

Vedtak om oppløsning kan bare treffes på ordinært årsmøte og må vedtas igjen på ekstraordinært årsmøte, holdt innen 6 uker. Ved begge moter kreves 2/3 flertall og 1/5 oppmøte av medlemmene.

Ev. Aktiva overføres NNF.