Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

STADGA FÖR NF GRÄNSBYGDEN

NF gränsbygden ombildades den 1 augusti 2008 genom sammanslagning av NF Höken och NF Partisanen, och är ansluten till Internationella Naturistfederationen genom medlemskap i Sveriges Naturistförbund.

§ 1 MÅLSÄTTNING
Föreningen är en sammanslutning i första hand av familjer som i gemenskap vill utöva naturismen vilket är en livsstil i harmoni med naturen och utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla och respekt för andra och för omgivningen.

§ 2 UPPGIFT
Föreningens uppgift är att främja (social) gemenskap mellan olika generationer, nationaliteter och kulturer genom samkväm, friluftsliv och idrottsliga aktiviteter anpassade med tanke på familjen som den grundläggande enheten samt skapa miljöer där praktiserandet av gemensam nakenhet ogenerat kan bedrivas.

§ 3 MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap görs skriftligt och avser hela familjen. Ensam sökande under 18 år skall ha målsmans skriftliga tillstånd. Medlemskap beviljas av styrelsen.
Rösträtt tillkommer medlem  under förutsättning att medlemsavgiften erlagts.
Valbar till styrelseuppdrag är varje röstberättigad medlem som fyllt 18 år.

§ 4 UTESLUTNING
Medlem som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet eller dess syften kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan genom skriftlig framställning till föreningens styrelse få uteslutningen prövad av årsmötet.
Medlem som uteslutits på grund av bristande inbetalning av medlemsavgiften kan av styrelsen beviljas återinträde mot betalning av resterande avgift.
Medlem som uteslutits eller utträtt äger inte del i föreningens tillgångar, ej heller återfås inbetalda avgifter.

§ 5 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av udda antal och vara minst  fem ledamöter och minst tre suppleanter med en mandatperiod på två verksamhetsår. Ordföranden och kassör väljs särskilt och skall ha omlottliggande mandatperiod. Övriga ledamöter väljs också växelvis.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen skall ha minst fyra protokollförda sammanträden per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre styrelseledamöter närvarar.
Styrelsen skall hålla medlemmarna informerade om beslut som är av större betydelse för föreningsmedlemmarna.

§ 6 EKONOMI
Räkenskapsåret omfattar 1 januari – 31 december.
Föreningen tecknas av de som styrelsen utser.
Fast egendom får inte avyttras eller pantförskrivas utan att beslut fattats vid årsmöte.
Revision görs av två revisorer valda av årsmötet med växlande mandatperioder omfattande två verksamhetsår. Två revisorssuppleanter väljs också av årsmötet med samma mandatperiod och på samma sätt.

§ 7 ÅRSMÖTET
Ordinarie årsmöte hålls under tiden 1 februari – 31 mars. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december. Kallelse jämte fördragningslista skall utfärdas av styrelsen och vara medlem tillhanda senast tio dagar före årsmötet.
Varje närvarande medlem äger en röst.
Årsmötet tillsätter en valberedning med tre personer som föreslår kandidater till styrelseuppdrag samt revisorer och revisorsuppleanter inför kommande årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte skall minst följande ärende finnas på föredragningslistan:
Kontroll av röstetal.
Godkännande av kallelse och fastställande av föredragningslistan.
Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare.
Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Revisorernas berättelse och ansvarsyrkande.
Beslut om ansvarsfrihet.
Aktivitetsplan och budget.
Fastställand av avgifter och avgiftstermin.
Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
Val av valberedning.

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner nödvändigt, eller när
minst 10% av medlemmarna begär det

§ 8 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst 60 dagars mellanrum, varav minst det ena skall vara ordinarie.

§ 9 UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas först efter beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst 60 dagars mellanrum varav det ena skall vara ordinarie där mer än 2/3 av de röstberättigade medlemmarna är för en upplösning.
Vid en upplösning av föreningen skall dess tillgångar efter det att alla skulder reglerats tillfalla Sveriges Naturistförbund.

§ 10
Dessa stadgar är antagna vid årsmöte den 21 februari 2009 och vid extra årsmöte den 27 februari 2010.